Contact / Betaling / Levering / Voorwaarden

Contact

PerfectBeautyshop.nl

Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia

Claudia Heesbeen

Zeisstraat 2a

4818 EG Breda

076-5971152 

Whatsapp: 076-5971152

c.heesbeen@ziggo.nl

kvk 20100974 

 

Betaling 

Pakketten worden pas na betaling verzonden ! 

IDEAL

Betalen met iDeal kan in Nederland via alle grote en erkende banken. Onze iDeal betalingen worden via het bedrijf Mollie.com afgehandeld. Hierbij kan het zo zijn dat u deze naam voorbij ziet komen op uw afschrift.

Uw bestelling wordt binnen 1 - 2 dagen ( uitgezonderd weekenden / feestdagen ) verzonden. 

Overmaking 

Na ontvangst van uw betaling worden de bestelde producten verzonden.

Vermeld bij uw betaling het ordernummer uit de bevestigingsmail. Hierdoor kunnen wij uw bestelling sneller verwerken. 

Bankrekening: NL25 RABO 0186 787 170

Bic/Swift: RABONL2U

Ten name van: C. Heesbeen

Nederland / Breda 

Levering

Betaald u via IDeal dan streven wij ernaar om uw bestelling binnen 1 - 2 dagen te versturen.

Pakketten worden pas na betaling verzonden ! 

Wij leveren pakketten af in Nederland, Belgie en Duitsland. 

Let op: Bestellingen die in het weekend of tijdens feestdagen gemaakt worden, zullen de eerst volgende werkdag verwerkt worden.

Al onze producten worden zorgvuldig verpakt en via PostNL verzonden. Zodra het pakket afgeleverd is bij PostNL, ontvangt u een email bericht met de track&trace code. 

PerfectBeautyshop.nl doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt - hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen - of indien een bestelling niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. 

Retour

Let op: Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl neemt geen goederen retouren en er volgt geen terugbetaling. De gezichtsproducten en cadeausets van het merk Yellow Rose cosmetics / Ericson Laboratoire Paris of Atache cosmetics / LCN / HappySoaps / Gehwol / Toenga / Bejewels kunnen niet geruild of retour genomen worden i.v.m. hygiëne voorschriften. Zie ook de algemene voorwaarden. 

 

Vernieuwen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / PerfectBeautyshop.nl gevestigd te Breda, welke zijn besteld op haar website ( www.perfectbeautyshop.nl ), evenals op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl.

Algemeen
1.Op het gebruik van de website zijn tevens onze gebruiksvoorwaarden van toepassing.
2.U mag alleen producten bestellen als u achttien jaar of ouder bent.
3.Bestellingen kunnen alleen worden afgeleverd in Nederland.
4. Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl heeft het recht, geheel naar eigen inzicht, bestellingen te weigeren, indien een persoon op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt tot - het niet tijdig controleren of de geleverde producten voldoen aan hetgeen op de webshop is besteld en het niet betalen van de factuur met betrekking tot de bestelde producten.

Aanbiedingen
1.Alle aanbiedingen op de webshop zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
2.Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
4. Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.De op de webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Voor verzend-en administratiekosten vragen wij € 6,95 als bijdrage, de extra verzendkosten worden door ons betaald.

Gegevens
1.U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens waaronder mede - doch niet beperkt tot - e-mail adres, adresgegevens en telefoonnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de webshop.
2. Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om, onder meer, haar verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen.

Totstandkoming van de overeenkomst
1.De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl van uw bestelling.
2.Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl is geaccepteerd.

Levering
1. Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl zal u de bestelde producten pas leveren indien Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl een bevestiging van betaling binnen heeft.
2.U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. Ook als deze nog niet zijn geopend.
3.Op het moment van de levering, doch in ieder geval drie dagen na ontvangst van de producten, dient u de producten te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen u hebt besteld op de webshop. De administratie van Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
4.Indien u, om welke reden dan ook, de gekochte producten niet kan ontvangen, een bericht worden achtergelaten met nadere informatie waarin staat op welke wijze u de producten alsnog kan ontvangen.
5.Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw eigen risico en rekening. Eventuele verzendkosten dienen door u te worden vergoed.
6. Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl neemt geen goederen retour en er volgt geen terugbetaling. De gezichtsproducten en cadeau sets van het merk Yellow Rose cosmetics / Ericson Laboratoire Paris of Atache cosmetics / LCN / Samenwerkende Pedicures / Gehwol / Toenga / Bejewels kunnen niet geruild of retour genomen worden i.v.m. hygiëne voorschriften.

Risico tijdens transport
1.Gedurende het transport van de producten zal Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Betaling en incasso
1.De betaling van de door u bestelde producten vindt plaats door middel van betaling via overmaking of tijdens het afhalen.
2.Indien betaling via bovengenoemde methoden niet lukt, neem dan eerst contact op via c.heesbeen@ziggo.nl / info@perfectbeautyshop.nl

Intellectuele eigendomsrechten
1.De (intellectuele eigendom)rechten met betrekking tot de producten die worden getoond op de webshop berusten bij Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / perfectbeautyshop.nl, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / perfectbeautyshop.nl niet gelieerd is.
2.U mag geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

Aansprakelijkheid
1.De aansprakelijkheid van Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / perfectbeautyshop.nl voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf, in welk geval Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / perfectbeautyshop.nl nooit aansprakelijk kan zijn voor welke schade dan ook.
2. Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / perfectbeautyshop.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de webshop onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / perfectbeautyshop.nl, waaronder de webshop, door een derde.
3.De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / perfectbeautyshop.nl of haar ondergeschikten.

Bevestiging
1.Alle producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen een werkdag bericht en worden de producten die wel leverbaar zijn, naar u verstuurd. De bestelling van de producten die niet leverbaar zijn, komt tegelijk te vervallen, welke betekent dat Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / perfectbeautyshop.nl deze producten niet in `backorder` plaatst. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Leveringstermijn
1.Voor het verzenden van de door u bestelde producten, geldt een leveringstermijn van 5 werkdagen. Mocht uw bestelling na 5 werkdagen niet ontvangen zijn, kunt u contact opnemen via het vraagformulier op de webshop. Ook kunt u een e-mail sturen naar c.heesbeen@ziggo.nl / info@perfectbeautyshop.nl. U bent verplicht uw ordernummer en de datum van bestelling aan ons door te geven. Zonder deze gegevens kan Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / perfectbeautyshop.nl u niet van dienst zijn. Het is mogelijk dat de bestelde producten tijdelijk niet leverbaar zijn, hier over wordt u altijd geïnformeerd.

Diversen
1.Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2. Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / perfectbeautyshop.nl is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
3.Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / perfectbeautyshop.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / perfectbeautyshop.nl aangepast worden. Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / perfectbeautyshop.nl adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.
2.Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / perfectbeautyshop.nl
Zeisstraat 2A
4818 EG Breda
076-5971152
c.heesbeen@ziggo.nl
info@perfectbeautyshop.nl
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 Perfectbeautyshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel